Gamla och nya förbundet

“Riv ner det här templet, så ska jag resa upp det på tre dagar.” 

Joh 2:19


Jesus skapar ofta mångdubbla budskap med sina uttalande. Folket som hör Hans ord ovan, ser templet och skakar säkert på sina huvuden. Att riva templet och på tre dagar bygga up det igen: -Omöjligt!

Lärjungarna kommer senare att minnas orden och sätta dem i samband med Hans död och uppståndelse. Men låt oss se bortom det fysiska.

Straffet för brott mot lagen, skall komma att fullgöras genom Jesus offer. Dvs tempeltjänsten med, försoningens offer, skall upphöra som nådemedel.

Men låt oss minnas, att det är inte lagen som stryks över: “Inte minsta prick.” Det är inte straffet som stryks: “Syndens lön är döden.” Men Jesus betalar straffet för vår synd.

Lag vi aldrig kan uppfylla, straff vi aldrig kan uthärda…

Det gamla förbundet bryts sönder – Jesus dör. Det nya förbundet vinner evig kraft- då Han efter tre reser det upp.

Vi får – genom villighet att söka Honom som Herre – straffet eftergivet.

Nåd och sanning

Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. 

Joh 1:14


Full av nåd och sanning. Båda orden är starkt knutna till varandra. Strax innan Johannes talar om Jesus som “nåd och sanning”, talar han om Honom som “ljuset”- det ordet passar bra med de föregående.

I ljus är hopp och nåd – för oss. I ljus uppenbaras sanningen – om oss.

Först när vi låter sanningen om oss bli sann och inte naggad på – genom att invecklas i ord om tolkningar… blir vi satta i skick att låta oss genomsyras av nådens frälsande kraft.

Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. (1 Joh 1:10)

Nåden kräver inte felfrihet – då är den ju utan betydelse, men den kräv ärlighet och sanning – först då kan den verka.