Mitt handlande

Men se till att den frihet ni fått inte blir till fall för de svaga. För om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppmuntrad till att äta av köttet från avgudaoffren?


1 Kor 8:9–10


Hur påverka mitt handlande andras tro? Paulus skriver:

Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. … allt bygger inte upp.


1 Kor 10:23

Här kan vi i sammanhanget lägga till: …bygger inte upp andra. Längre fram i sammanhanget poängterar han: “Väck inte anstöt…” (vers 32).

Det handlar om att leva så att min frihet inte blir någon till fall.

Vi måste, som troende, förstå att frågan om offerkött var viktig för Guds barn i deras kulltur. I svensk kulltur idag – i vart fall inte ännu – är denna fråga inaktuell. Men det finns andra fråga av samma karaktär. Dvs frågan hur vår kristna frihet och handlande påverkar andra, är alltid aktuell – men i andra stycken.

Låt oss, i vår kultur, byta ut begreppet “offerkött” mot begrepp, som “sambo” eller “alkohol”, ord vi kan placerade i samma gråzon.

Dessa typer av begrepp, belysta med ordet ansvar, gentemot vår nästas samvete, saknas fullkomligt i våra samtal!

Jesus – ett svärd – 6

Andlig otukt

Jesus sade till honom: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.


Joh 14:6


Nu är det dags att knyta samman “Jesus – ett svärd”.

När Jesus säger att Han är ett svärd kan de synas krigiskt och revolutionärt – en uppmaning till strid mot världen och ondskan. Men svärdet symboliserar varken vapenmaktens strider eller ideologiernas. Svärdet är våra personliga tankars, vår personliga tros, vår personliga hängivenhets svärd.

Det skär genom vårt innersta och tvingar oss skilja mellan Guds vilja och vår. Fullkomlig tillit till Gud och sneglande åt främmande lärors försåtliga företräden. Att ha Guds eviga eller vårt eget kortsiktigt timliga som mål.

Främmande läror har alltid lockat människor, jag vet inte om det är värre i dag än tidigare. Men med medias hjälp förmår de idag att tränga in i våra hem, mer fördolt än någonsin. Olika samhälleliga institutioner bereder också väg för yoga, mindfulness och en flod av österländsk mystik. Men bedrägligast är dock ett kristet ledarskaps otuktiga lusta!

Ett otuktigt ledarskapet, öppnar sig mot andra lärors inträngande och utgör – genom sin “status” – det det farligaste hot som finns. Ledarskap som accepterar andra religioners vägar som likvärdiga med Jesu Kristi väg, är inget annat än antikrister och falska lärare!

Jesus är inget radergummi. Han suddar inte ut gränsen till andra läror – till förmån för andlig otukt! Han markerar en knivskarp gräns.

Varje försökt till införande av ny tankar om vägen, är ett svek mot Jesus Kristus och andlig otukt. Innebörden formulerar ett ofrånkomligt utpekande av Jesus Kristus som lögnare.

För så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmän, och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer, för de profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren.

Jer 29:8-9

Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Ha därför inget med dem att göra.

Ef 5:6-7

Jesus – ett svärd – 5

Varning för otukt (2)

Nikodemus sade: “Hur kan en människa bli född när hon är gammal? …” Jesus svarade: “Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.

Ur Joh 3:4–6


När vi förstår innebörden av äktenskap mellan man och kvinna – två blir tillsammans Nytt och Ett – förstår vi, eller ser i vart fall en spegelbild av, vårt förhållande med Jesus Kristus. När vi föds på nytt av Anden – blir frälsta – föds vi genom Anden till en ny skapelse – tillsamman med Jesus.

Vår födelse är inte sådan att vi blir unika personer utanför Kristus. Vi är och förblir unika personer när vi är i Kristus och Han är i oss. Vårt hemland är inte längre denna världen, utan himmelriket! Detta är, som du förstår, en Andlig realitet!

Men detta nya “ett” får absolut inte befläckas. För på samma sätt som det köttsliga äktenskapet, kan befläckas av otukt, kan också det Andlig drabbas.

Återigen: Det måste predikas äktenskap, som livslång helig allians mellan man och kvinna. Äktenskapet är en spegelbild av förhållandet mellan Gud och människa!

Forts. följer

Jesus – ett svärd – 4

Varning för otukt (1)

vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? Det heter: De två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

1 Kor 2:16–17


Otukt – kan förekomma inom äktenskapet – som köttsliga och som andligt.

Men hur skall vi förstå äktenskapet som förebild, när tom Guds folk genom sitt handlande – stundtals i brist på undervisning – nedvärderar och negligerar det. Vi utplånar själva en mycket viktig “pusselbit” eller “bild” för vår egna förståelse av frälsning och Gudsgemenskap.

För att vi bättre skall förstå dessa bilder, måste vi återupprätta äktenskapet – Guds påbud – som den enda välsignade samlevnadsformen mellan man och kvinna! Någon annan samlevnadsform påbjuder inte Ordet. Äktenskapet löper hela vägen genom Ordet, som den enda formen och platsen för sexuell gemenskap mellan man och kvinna.

Äktenskapet är den ultimata manifestationen för att han vill leva med henne och hon med honom under resten av livet! De vill dela varandras glädje och sorg, hjälpa varandra, komplettera varandra. Kanske i kärlek förenas inte bara för att njuta varandra, utan också – som resultat av könsskillnad – skapa nytt liv, att skyddas och rymmas i äktenskapets trygghet.

Forts. följer

Äktenskapet – 6

Resumé

Varför har Mose befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev …? Jesus svarar: “Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så.  Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.

Ur Matt 19:7-8

Om du läst allt jag skrivit, märker du att jag undvikit döma i frågan: sambo, homosexualitet, sexuella relationer, eller något som avviker mot Guds Ord lära. Däremot har jag klart avsett att lyfta upp och peka på Guds påbud och tanke med: mannens och kvinnans sexualitet och äktenskap.

Detta är inte uteslutande ett Guds påbud, utan också en levande och helig förebild, vårt förhållande till Jesus Kristus.

När vi i hjärtat väljer Honom, sker ett Andens under, vi blir ett med Honom. I det ögonblicket föds vi som nya människa (Joh 3:1-forts). Den människan skapas ren inför Gud – hon är och skall därefter förbli ett, med Jesus, Herren.

Hur människor utan Jesus handlar, är för dem – och oss oväsentligt – handling frälser inte! Men som Guds barn eftersträvar vi att helighålla äktenskapet. Förebilden – Gudomligt ursprunglig – för frälsning och överlåtelse.